Однесување — опсег на активности и манири на личности, организми, системи или вештачки ентитети во врска со себе или нивната околина која ги вклучува и другите системи или организми околу како (неживо) физичко опкружување. Тоа е одговор на системот или организмот на разни стимули или инпути, без разлика дали се внатрешни или надворешни, свесни или потсвесни, отворени или тајни и доброволни или несакани. Преземање на перспектива информатика перспектива, однесување се состои од однесување глумец, операција, интеракции, и нивните својства. Однесувањето може да биде претставено како вектор на однесување.