Нерв луталник

Нервот луталник претставува мешовит нерв кој излегува од продолжениот мозок. Се протега од черепот преку вратот и градната празнина доаѓа до абдоменот каде завршува. Во неговиот состав влегуваат моторни, сензитивни и парасимтапички влакна. Со моторните влакна тој ги инервира мускулите од голтникот, гркланот и мекото непце. За истите органи вагусот дава сензитивни влакна. Со прасимпатичките влакна тој ги инервира органите на градниот кош и абдоменот.