Неопределено (археологија)

својство на неопределеност во археологијата

Во археологијата под терминот неопределено се подразбира археолошки наод или архитектонска структура на која не може детално да и се определи временскиот период.