Мрвачки дијалект

македонски говор од драмскиот дијалект застапен во традиционалната област Мрвачко
(Пренасочено од Мрвачки говор)

Мрвачки или марвачки — говор на македонскиот јазик кој припаѓа на драмскиот дијалект. Го говори македонската етнографска група Мрваци во крајот Мрвачко кој денес се протега во делови од Пиринска и Егејска Македонија во Бугарија и Грција.

Фонетика уреди

Најважни диференцијални црти на мрвачкиот гоор од областа на фонетиката се[1]:

 • преодот на носовката ѫ во а во акцентирана положба (г'аба, дап, зап, бер'ат, плет'ат итн.), а во неакцентирана положба во а (кап'ина, пад'ар, маж'ето итн.)
 • замената на јус ѧ со е, кое што преовладува и со ' а (з'ат, кл'атва и др.)
 • мошне ретките и малубројни остатоци од назализмот (гл'амба, изм'ундри, т'енгал и др.)
 • преодот на ъ во а во акцентирана положба (сан, в'ашка, так'аф)
 • генералзирањето на мекоста кај сите согласки
 • остуство на слеаните согласки џ и ѕ
 • чувањето на х во сите положби

Морфологија уреди

Од областа на морфологијата и на синтакста поважни диференцијални црти на мрвачкиот говор се[1]:

 • множинската наставка кај именките од машки род (м'аже, риб'аре, коп'аче и др.)
 • множинска наставка -ета кај именките од среден род (в'ажета, к'учета, м'улета и др.)
 • членот во акцентирана положба (град'а, син'а, нус'а' и др.)
 • заменските форми н'ехи ја, н'ехи' хи во акузатив и дативеднина за женски род и хми односно хим // хни за сите три рода во множина

Наводи уреди

 1. 1,0 1,1 Дрвошанов, Васил (2014). Македонистички студии за Егејот. Скопје: Бата прес. ISBN 978-608-4654-44-5.