Минерва е ќерка на Јупитер, древна римска божица на мудроста и војната за благородна кауза, покровитeлка на занаетот, искуствата и науките, почитана уште и како Медика (Лечителка); Во грчката митологија е позната како Атина.

Теми во римската митологија
Важни богови:
Легендарна историја
Римска религија
Грчки/римски мит споредени
Други рустикални богови: