Микобактерии

(Пренасочено од Микобактерија)

Микобактерии се голема група на грампозитивни еубактерии, од кои најпознати се Mycobacterium tuberculosis, причинител на инфективното заболување туберкулоза, потоа Mycobacterium leprae, предизвикувач на лепра, додека останатите припадници на овој род се именувани како нетуберкулозни, атипични или сапрофитни микобактерии. Основни одлики на микобактериските клетки се:

  1. Специфична градба на клеточниот ѕид, односно присуство на миколински киселини.
  2. Посебна особина на задржување на кисел алкохол во клеточниот ѕид, врѕ основа на која се врши селективно боење по Цил-Нилсен.
  3. Висока процентуална ѕастапеност на G+C парот во нуклеинската киселина на истите (62-70 % mol).

ЛитератураУреди

  • Barksdale L and Kim KS. 1977. Mycobacterium. Bacteriological Reviews, p. 217-372