Во ланецот на исхрана, месојадите се организми кои се исхрануваат исклучиво со животинска храна.