Машинска опрема

физичките делови на еден сметачки систем

Машинската опрема на сметачот или хардвер (од англиски: hardware) и нејзината поставеност зависи од намената на личниот сметач и од задачите кои треба да ги извршува. Машинската опрема всушност го претставува физичкиот дел од сметачкиот систем т.е., електричните и електронските делови (на пр. печатените кола), електромеханичките делови (на пр. дисковите) и механичките делови (на пр. кутијата, лежиштата), уредите за поврзување во мрежа итн.

Уредите (единиците) кои што можат да влезат во поставката на машинскиот дел можат да се поделат во следните групи:

Надворешни врскиУреди