Машинска опрема

физичките делови на еден сметачки систем

Машинската опрема на сметачот или хардвер (од англиски: hardware) и нејзината поставеност зависи од намената на личниот сметач и од задачите кои треба да ги извршува. Машинската опрема всушност го претставува физичкиот дел од сметачкиот систем т.е., електричните и електронските делови (на пр. печатените кола), електромеханичките делови (на пр. дисковите) и механичките делови (на пр. кутијата, лежиштата), уредите за поврзување во мрежа итн.

Приказ на машинската опрема
1: монитор
2: матична плоча
3: обработувач
4: ATA
5: ППП памтење
6: графичка картичка/звучна картичка
7: трансформатор
8: оптички диск
9: тврд диск
10: тастатура
11: глувче

Уредите (единиците) коишто можат да влезат во поставката на машинскиот дел можат да се поделат во следните групи:

Надворешни врски уреди