Мана се однесува на натприродна сила што според кажувањата постои во сите нешта. Се смета дека маната е матернална или месечева магија, какви што се среќаваат во одделните митологии.