Македонија Втора

(Пренасочено од Македонија Салутарис)

Македонија Салутарис била римска доцноантичка провинција во рамките на Илирската префектура, за првпат спомната во 379 година. Провинцијата ја опфаќала северозападна Македонија (претежно денешната Република Македонија) и била формирана за засилување на одбраната на империјата од варварите. Провинцијата била укината некаде околу 402. година, со припојување на нејзини делови на соседните провинции Нов Епир и Превалитана.[1][2]

Во 321 година, започнала нова ера на реформи на Римското Царство под водство на Констатнтин I во Илирската префектура. Следниве провинции биле под управа на Илирската префектура: 1 прецези (Тесалија, Стар и Нов Епир, Крајбрежна Дакија, Мизија I, Дарданија, Привалитанија и Македонија Салутарис), 2 конзули и 3 проконзули.

Наводи

уреди
  1. З. Костиќ. Osvrt na administrativne podele Makedonije krajem antike, XXXV, Beograd, 1996
  2. М. Мирковиќ, Villas et domaines dans l`Illyricum central (IVe-VIe siècle), XXXV, Beograd, 1996