Магнетен тек — се означува со симболот Φ (фи) и претставува физичка величина која го повишува магнетното поле во близина на подвижен набој. Доколку магнетното поле го замислиме како сила претставена со магнетни линии, тогаш протокот претставува бројот на силови линии на магнетното поле кои поминуваат низ некоја затворена контура. Единица во SI за магнетен тек е Wb (вебер) или Vs (волт/секунда).