Лична карта

документ за идентификација

Лична карта е јавна исправа со кој граѓаните докажуваат идентитет. Лична карта служи и како доказ во други факти кој се во нејзини содржини. Ако е тоа одреден меѓународен договор, личната карта може да служи и како патна исправа.

Предна страна од македонската лична карта
Задна страна од македонската лична карта
Изглед на поранешната македонска лична карта

Регулација и надлежни органи

уреди

Органи за Внатрешни работи водет разни евиденции за елементите на личниот статус на граѓаните за место и престој на живеење, евиденција на граѓании, евиденција на лични карти и исправи, лични (регистрациони) броеви на граѓани, регистар на моторни возила. Општинското тело за внатрешни работи води евиденција за примени барања и издадени лични карти. Во градовите се неколку општини, единствена евиденција за издадените лични карти може да се чува за целата територија на градот.

Содржина и форма

уреди

Во лична карта пишуваат податоци на личен сопственик на личната карта, и тоа: име и презиме, пол, ден месец и година на раѓање, место (општина) и држава на раѓање, како и единствен матичен број на граѓанинот. Во форма на лична карта, записи и слики биометриски податоци на исправите на сопственикот (фотографии, отисок на прст и потпис) како и датум на издавање на личната карта со рок на нејзино важење.

Личните карти се издават од општински орган за внатрешни работи на чије подрачје има престој на лицето кое барат лична карта.

Поврзано

уреди

Надворешни врски

уреди