Ксилем или ксилемско спроводно ткиво се јавува како прилагодување на растенијата на копнен начин на живот. Со ксилемското спроводно ткиво се пренесуваат водата и растворените минерални материи од коренот до листовите. Kсилемот е изграден од надолжно поврзани цевчести клетки и ја пренесува водата нагоре од коренот кон стеблото и листовите.

Дијаграм на ксилем и флоем