Име: Александар.

Роден: 1985 година.

Моментално магистрирам.