Казнено право

Казненото право е посебна правна област чии норми определуваат кои човекови поведенија ќе се сметаат за казнени дела, како и каква ќе биде правната реакција на општеството спрема сторителите на овие дела.

Казненото право се дели на 3 посебни правни гранки:

  1. Материјално казнено право претставува систем на правни норми со кои одредени човекови поведенија се прогласуваат за казнени дела, за нив се пропишуваат казни и други санкции и се одредува условите за нивната примена.
  2. Формално казнено право или Казнено процесно право претставува систем од правни норми со кои се регулира начинот на кој се изведуваат и формата во која се преземаат процесните дејствија од кои се состои казнената постапка.
  3. Извршно казнено право или Право на извршување на санкции претставува систем на правни норми со кои се регулира начинот на извршување на санкциите што се изречени во казнената постапка.