Институт за историја и археологија

ИсторијаУреди

Институтот за историја и археологија при Универзитетот „Гоце Делчев" (во продолжение ИНИСА) е формиран на 10.09.2008 година со Одлука на Сенатот на УГД. Во моментов ИНИСА е сместен во просториите на Универзитетската библиотека. Функцијата раководител на ИНИСА од основањето до денес ја извршува проф. д-р Кирил Цацков, а функцијата референт во ИНИСА ја извршува м-р Александар Донски[1].

За ИНИСАУреди

Институтот за историја и археологија (ИНИСА) има за цел да врши научна, истражувачка и апликативна работа од областа на историјата и археологијата на Македонија и да ги презентира резултатите пред научните институции и сите заинтересирани субјекти за историските и археолошките вистини, како во нашата држава, така и надвор од неа. Својата активност ИНИСА ќе ја реализира преку истражувачки проекти, истражувања од областа на политичките, економските, културно-просветните и духовните вредности на македонскиот народ и на припадниците на сите етникуми во Македонија како заедничка татковина. ИНИСА се залага и за промовирање на мулти-културата на овие простори. ИНИСА исто така го развива и критичкото мислење, како и формирањето на етичките, естетските, патриотските и моралните вредности и развивањето на чувство за припадност кон својата држава. За резултатите и плановите поврзани со активностите на ИНИСА јавноста ќе биде запознавана преку: книги, соопштенија, прес-конференции, интернет и други облици на комуницирање со јавноста[2].

АктивностинУреди

Дел од активностите со кои се истакнува ИНИСА се: проекти, радио емисии и зборници[3].

Надворешни врскиУреди

НаводиУреди