Иманентност се однесува на оние филозофски и метафизички теории на божественото присуство во кои божественото опфаќа или се манифестира во материјалниот свет. Иманентноста обично се применува во монотеистички, пантеистички, пандеистички или панентеистички вери. Таа често е во контраст со теориите на трансценденција, во кои божественото се смета дека е надвор од материјалниот свет.