Изненадување (чувство)

чувство


Изненадувањето е краткотрајна емоционална состојба која е резултат од доживувањето на некој неочекуван настан.