Животен стандард

животни потрошувачи

Животниот стандард се определува како можноста, достапноста на добра и услуги и нивното им распределување на населениото на определена држава или регион. Фактори кои го определуваат животниот стандард се Бруто-домашен производ, реалниот доход на населението, бројот на населението и неговите одлики пред сè социјални, културни и материјални, достап до образователните структури на државата и надвор од неа.