Ембриологијата е гранка од биологијата, т.е. наука која се занимава со проучување на зародочниот развој на човекот и другите цицачи. Ги проучува морфолошките и функционалните особини во најраниот онтогенетски развој почнувајќи од зачнувањето па сè до напуштање на зародокот (ембрион), т.е. излегнување или породување.

1. Морула 2. Бластула

Човечката ембриологија се занимава со изучување на разввојот на човекот од моментот на зачнување до раѓање, што претставува долготраен и сложен процес на преобразба на една клетка, оплодена јајце-клетка, во сложен повеќеклеточен организам.