Економскиот либерализам е политичка и економска идеологија заснована на силна поддршка за пазарна економија заснована на индивидуални линии и приватна сопственост во средствата за производство. Економските либерали имаат тенденција да се спротивстават на владината интервенција и протекционизмот на пазарот кога ја спречува слободната трговија и отворената конкуренција, но ја поддржуваат владината интервенција за заштита на правата на сопственост и решавање на неуспесите на пазарот. Економскиот либерализам е генерално опишан како претставување на економскиот израз на класичниот либерализам до Големата депресија и подемот на кејнзијанизмот.