Државно знаме е официјално знаме на некоја држава, кое како такво е признато во уставот, обично во првите членови. Може да постојат две варијанти на знамето предвидени со уставот - државно (кое го користат официјалните органи) и народно (дозволено за користење и од страна на недржавните органи). Државните од народните знамиња се разликуваат по државниот грб, кој го има само на истоименото знаме.

Сите држави во светот денес имаат државно знаме, без разлика дали тоа е нивно сопствено или туѓо.


Државно знаме / Државен грб
Список на државни знамиња | Список на државни грбови