Дендритите (грчки:dendron-дрво) се кусите продолжетоци на невронот кои ги собираат нервните импулси од една или повеќе соседни клетки и ги спроведуваат до телото на нервната клетка.Во нив навлегуваат неврофибрилите.