Дебитна карта

Дебитната карта е платежно средство кое се користи при купување или препродавање на стоки, услуги и слично. Во денешно време овој вид на платежно средство најмногу се користи за купување на добра преку електронски пат.

CCardBack.svg