Глобулин е еден од двата вида на серумски белковини (другиот е албумин). Овој генерички термин вклучува хетерогени серии на белковински фамилии, со големи молекули и не толку растворливи во чиста вода отколку албумините. Глобулините мигрираат помалку од албумините за време на електрофореза.

Референтни опсези за крвни тестови, споредба на содржината на глобулин во крвта (прикажано во виолетова боја со други состојки)

Поимот ,,глобулин" се употребува понекогаш како синоним за глобуларна белковина. Но, албуминот е исто така глобуларна белковина, но не е глобулин. Сите други серумски глобуларни белковини се глобулини.

Белковинска електрофореза се користи за да се категоризираат глобулините во четири категории:

Надворешни врскиУреди