Восковица е обоениот дел непосредно над клунот на птиците. Тоа е делот помеѓу клунот и главата каде се наоѓаат ноздрвите на птиците.