Верижна реакција

Верижна реакција е последователност од реакции каде реактивниот продукт или меѓупродукт предизвикува додатни реакции.

Постојат повеќе видови на верижни хемиски реакции: