Верижна реакција

Верижна реакција — последователност од реакции каде реактивниот продукт или меѓупроизвод предизвикува додатни реакции.

Постојат повеќе видови на верижни хемиски реакции: