Вадозни извори се оние извори чија вода потекнува од врнежите.