Вонбрачниот однос или конкубинатот е вонбрачна заедница на машко и женско заснована на нивно соживување.Според тоа,возвишената дефиниција за брак утврдена е за моногамија и со идеја за нераскинување на бракот. Во римската држава бил дозволен конкубинатот или вонбрачниот однос и се сметал како некоја врска на брак од понизок степен. Меѓутоа, христијанството не знае за некоја средина помеѓу бракот и блудот, па затоа за него не е разбирливо какво е ова незнабожечко сваќање. Подоцна византиското законодавство конкубинатот го сметал како полна законска врска. Според црковните прописи вонбрачниот однос е заедницки живот на две лица од различен пол кои не се сврзани преку светата тајна брак. Во поимот вонбрачен однос влегуваат: а) краткотрајна полна врска или блуд. б) вонбрачни соживувања или конкубинат в) соживување во поништениот брак г) граѓански брак и односот на разведените сопрузи.