Бинарно пребарување

Бинарно пребарување - алгоритам за наоѓање на позицијата на бараниот елемент во сортирана(подредена) секвенца(последователност) од елементи.