Анимација

За Анимација (филм) кликнете овде.

Weare
Анимација на Скокачка топка која се cостои од овие шест рамки.
Оваа анимација се движи во десет рамки во секунда.

Дефиниции за Анимација се:

  • Актот, процесот или резултатот на давање живот, интерес, дух, движење или активност.
  • Состојбата или одликата на бидување жив, активен, духовен или енергичен.

Анимација во филмската уметност претставува:

  • Уметноста или процесот на создавање на анимиран филм
  • Анимиран филм