За Анимација (филм) кликнете овде.

Weare
Анимација на Скокачка топка која се cостои од овие шест рамки.
Оваа анимација се движи во десет рамки во секунда.

Дефиниции за Анимација се:

  • Актот, процесот или резултатот на давање живот, интерес, дух, движење или активност.
  • Состојбата или одликата на бидување жив, активен, духовен или енергичен.

Анимација во филмската уметност претставува:

  • Уметноста или процесот на создавање на анимиран филм
  • Анимиран филм