Адаптивна радијација

Адаптивна адијација (приспособена) е еволуционен модел, каде што мнофгу сродни видови се развиваат од единствен предок