Адаптивна радијација

Адаптивна радијација (приспособена) е еволуционен модел, каде што мнофгу сродни видови се развиваат од единствен предок

Мешавина на растенија -{Argyroxiphium sandwicense subsp. macrocephalum}-, оние што цветаат и оние што не цветаат.