’Ржаново може да се однесува на следново:

Села
Рудник