Хронологија (од старогрчки: χρόνος, „време“ и -λογία, „наука“) или времеслед — начинот на подредување на настани по временски редослед.

Книгата на Јозеф Скалигер De emendatione temporum (1583) е почеток на модерната наука за хронологијата

Хронологијата е наука која се занимава со сместување на настаните во времето. Хронологијата може да биде споредбена - таа која се занимава со сместување на одреден настан во однос на друг, со кој е поврзан или апсолутна - сместување на настани во точно одредени датуми во хронолошка ера. Распоредот на настани со точно одредени датуми од најран до најдоцен или обратно исто така може да се класифицира како хронологија.