Сите тела што можат да течат со заедничко име се нарекуваат флуиди.

Основни својства на флуидите уреди

Сите тела што можат да течат со заедничко име се нарекуваат флуиди.Тука спаѓаат течностите и гасовите,коишто во голема мера се разликуваат од тврдите тела.Сепак и помеѓу течностите и гасовите постои разлика.

Течности уреди

Течноста која што се наоѓа во отворен сад целосно го исполнува волуменот на садот,при што формира слободна површина.Слободната површина на течноста претставува граница помеѓу атмосферата и течноста. Taa секогаш е поставена нормално на дејството на надворешна сила.На пример,слободната површина на водата во чаша е хоризонтална бидејќи на неа дејствува силата на Земјината тежа,која секогаш дејствува вертикално надолу.Ако чашата се накриви,слободната површина и понатаму ќе остане хоризонтална.

Гасови уреди

Гасовите исто така го исполнуваат целосно волуменот на садот,но само ако тој е затворен и не формираат слободна површина поради нивното дејство за експанзија.Друга разлика помеѓу течностите и гасовите е тоа што течностите многу малку го менуваат својот волумен под дејство на надворешен притисок.Со ова својство течностите се приближуваат кон дврдите тела.Течностите според своите својства се наоѓаат помеѓу гасовите и тврдите тела.На ниски температури тие се слични со тврдите тела,а на високи со гасовите.Според тоа течностите претставуваат фаза на премин од тврда во гасовита состојба.За флуидите општо можеме да кажеме дека нивните молекули слободно се движат во сите правци.Подвижноста на молекулите е причина дејството на секоја надворешна сила врс нив да се пренесува не само во правецот на силата,туку и во сите други правци.

Движење на флуидите уреди

 
Проток на флуидите околу авионското крило.

Движењето на флуидите е стационарно,или ламинарно,ако секоја честича од флуидот има иста брзина со онаа честица што поминала пред неа на истото место,при што патеките на честичките од флуидот не се сечат.Стационарното движење на флуидите,по некоја критична брзина,може да стане турбулентно.Турбулентното течење на флуидите се одликува со турбуленции.При движењето на тврдите тела се јавува триење само на нивната надворешна површина,за разлика од флуидите,кај кои постои и триење во нивната внатрешност.Овој вид на триење се нарекува вискозност. Внатрешното триење т.е вискозноста,всушност претставува отпор помеѓу два соседни слоја од флуидот што се движат еден во однос на друг.Како резултат на вискозноста дел од нивната кинетичка енергија поминува во внатрешна енергија.Овај механизам е сличен на механизмот кога тело се лизга по хоризонтална подлога,при што како резултата на триењето губи дел од својата кинетичка енергија.Поради сложеноста на движењето на флуидите за решавање на проблеми честошати се користат упростени механизми.Наједноставниот модел претставува моделот на идеален флуид,кој ги има следниве својства: не е вискозен(нема внатрешно триење) ,се движи стационарно,не е компресибилен(неговиот волумен не се менува под дејство на надворешни сили).Патеките на движењето на честичките се нарекуваат струјни линии.Брзината на честичката секогаш е во правец на тангентата на струјната линија.