Усненозаднонепчена согласка

Поимот усненозаднонепчена согласка (лабиовелар) може да се однесува на: