Трансексуални личности

Трансексуални личности се:

  • личности кои сакаат и имаат намера да го променат својот пол;
  • личности личности кои физички го имаат модифицирано своето тело (вклучувајќи и физичка и/или хормонална терапија и операција) за да го изразат својот родов идентитет (тие се во транзиција);
  • личности кои веќе го промениле својот пол и така живеат.