Стерилизација е фармацевтско-технолошка операција со која се убиваат или отстрануваат сите микроорганизми (габи, бактерии, вируси...) во еден фармацевтски препарат, на еден предмет, медицинско помагало или во одредена средина, воздух. КЦ