Спорангија (еднина: sporangium) е орган кај растенијата, алгите и габите кој овозможува бесполово размножување преку создавање спори.[1]

Спорангија на мувла

Спорангијата е карактеристична за скриеносемениците, голосемениците, папратите, мововите, алгите и габите. Нивните спори понекогаш се нарекуваат спорангиоспори.


Извори уреди