Разлика помеѓу преработките на „Струјно коло“

Додадени 1.133 бајти ,  пред 3 години
 
==Софтвер за симулација на кола==
MoreПокомплексните complexкола circuitsможат canда beбидат analyzedанализирани numericallyнумерички withсо softwareсофтвер suchкако asшто е [[SPICE]] orили [[GNU Circuit Analysis Package|GNUCAP]], or symbolicallyили usingсимболички softwareкористејќи suchсофтвер asкако [[SapWin]].
 
===Линеаризација околу оперативна точка===
Кога се соочува со ново коло, софтверот прво се обидува да најде [[стабилна состојба|решение за стабилна состојба]], каде што сите јазли се во согласност со Кирхофовиот законот ''и'' напоните низ секој елемент од колото се во согласност со равенките на напон/струја кои го регулираат тој елемент.
When faced with a new circuit, the software first tries to find a [[Steady state|steady state solution]], that is, one where all nodes conform to Kirchhoff's current law ''and'' the voltages across and through each element of the circuit conform to the voltage/current equations governing that element.
 
Откога ќе се најде решение за стабилна состојба, '''оперативните точки''' од секој елемент на колото се познати. За мала анализа на сигнали , секој нелинеарен елемент може да се линеаризира околу неговата оперативна точка за да се добие проценка на мал сигнал на напон и на струја. Ова претставува примена на Омовиот закон. Резултирачката линеарна матрица на кола може да се реши со [[Гаусов елиминациски метод|Гаусовиот елиминациски метод]].
Once the steady state solution is found, the '''operating points''' of each element in the circuit are known. For a small signal analysis, every non-linear element can be linearized around its operation point to obtain the small-signal estimate of the voltages and currents. This is an application of Ohm's Law. The resulting linear circuit matrix can be solved with [[Gaussian elimination]].
 
===Кусолиниска приближност===
Софтвер како [[PLECS]] интерфејс до [[Simulink]] користи [[кусолиниска функција]]со која се приближува на равенките со кои се регулираат елементите на колата. Колото се третира како комплетна линеарна мрежа на [[Diode modelling#Математички идеализирана диода|идеална диода|идеални диоди]]. Секој пат кога диодата се префрла од вклучено во исклучено или обратно, конфигурацијата на линеарната мрежа се менува. Додавање повеќе детали во равенките ја зголемува точноста на равенката, но исто така го зголемува времето на работа.
Software such as the [[PLECS]] interface to [[Simulink]] uses [[кусолиниска функција|piecewise-linear]] approximation of the equations governing the elements of a circuit. The circuit is treated as a completely linear network of [[Diode modelling#Mathematically idealized diode|ideal diode]]s. Every time a diode switches from on to off or vice versa, the configuration of the linear network changes. Adding more detail to the approximation of equations increases the accuracy of the simulation, but also increases its running time.
 
==Поврзано==
24

уредувања