Во македонскиот јазик постојат три вида на согласки:

  • сонатни согласки
  • звучни согласки
  • безвучни согласки

Во овој случај ги претставуваме сонатните согласки, а тоа се: Ј, Л, Љ, М, Н, Њ, Р.