Сербоите биле сарматско племе во Кавказот,и е обично дискутирано за настанокот на овие народи

  • Лужичките Срби,западно словенска етничка група на границата мегу Полска и Германија (Лусатија)
  • Срби, јужно словенска етничка група на Балканот
  • Сираци, Сарматско античко племе кое живеело на брегот на Црното Море