Секвенционирањето на ДНК е процес на одредување на низата на нуклеинска киселина - редоследот на нуклеотидите во ДНК. Вклучува кој било метод или технологија што се користи за одредување на редоследот на четирите бази: аденин, гванин, цитозин и тимин. Доаѓањето на методите за брзо секвенционирање на ДНК во голема мера ги забрза биолошките и медицинските истражувања и откритија.