Раздробувачка функција

вид функција која пресликува податоци од произволна големина во податоци со утврдена големина

Раздробувачка функција (раздробник) или хеш-функција (од англиски: hash function) — резултат со фиксна големина кој е добиен со примена на еднонасочна математичка функција (понекогаш таа се нарекува раздробувачки алгоритам) до произволна количина на податоци. Ако постојат промени во влезните податоци, се менува. Раздробувањето (наречено и „хеширање“) може да се користи во многу операции, вклучувајќи и проверка и дигитално потпишување. Се нарекува и извод на порака.

Приказ на раздробувачка функција, каде имиња на ликови од народните приказни се пресликуваат во цели броеви 0..15, со еден судир

При добар раздробувачки алгоритам промените во влезните податоци може да се дојде до промена на секој бит во произлезената вредност; заради оваа причина, раздробувањата се корисни при утврдување на каква било видоизмена на големи објекти на податоци, како што се пораките.

Вообичеани раздробувачки алгоритми се: SHA 1, MD2, MD4 и MD5.

ПоврзаноУреди