Раздробувачка функција

Приказ на раздробувачка функција, каде имиња на ликови од народните приказни се пресликуваат во цели броеви 0..15, со еден судир

Раздробувачка функција или хеш-функција (од англиски: hash function) — резултат со фиксна големина кој е добиен со примена на еднонасочна математичка функција (понекогаш таа се нарекува раздробувачки алгоритам) до произволна количина на податоци. Ако постојат промени во влезните податоци, се менува. Раздробувањето (наречено и „хеширање“) може да се користи во многу операции, вклучувајќи и проверка и дигитално потпишување. Се нарекува и извод на порака.

При добар раздробувачки алгоритам промените во влезните податоци може да се дојде до промена на секој бит во произлезената вредност; заради оваа причина, раздробувањата се корисни при утврдување на било каква видоизмена на големи објекти на податоци, како што се пораките.

Вообичеани раздробувачки алгоритми се: SHA 1, MD2, MD4 и MD5.

ПоврзаноУреди