Пустинска клима е климатски тип со многу мали годишни количества врнежи (под 200 мм), а често се случува да не заврне и по неколку години. Температурите на воздухот во лето се многу високи, имаат и големо дневно-ноќно колебање.

Региони со пустинска клима
  BWh
  BWk