Професор е личност која изведува, односно се занимава со предавање одреден предмет во средно училиште, факултет или некаква академија. Најчесто, професорот е човек со завршен факултет и положен стручен испит. Факултетските професори мора да имаат завршено магистратура и докторат и да бидат избрани во научно звање.

Алберт Ајнштајн како професор

Во Република Македонија постојат неколку научни звања: асистент, доцент, вонреден професор и редовен професор. Нивниот избор во исто или во повисоко звање се одвива на секои пет години.[1][2]

Постои и титула „емеритус“ (Emeritus), којашто се дава на пензионирани професори, кои и понатаму остваруваат значајни достигнувања од одредена научна област.

Професорите како мотив во уметноста и популарната култураУреди

НаводиУреди

  1. „ПРАВИЛНИК ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО - НАУЧНО, НАСТАВНО-СТРУЧНО ЗВАЊЕ И СОРАБОТНИЦИ“ (PDF).
  2. „ЗАКОН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ“ (PDF).
  3. Vislava Šimborska, Izabrane pesme. Beograd: Treći trg, 2014, стр. 347-348.