Во компјутерските мрежи и компјутерските науки,пропусен опсег,мрежен опсег или дигитален опсег е мерка за пренос на бити во единица време од слободна или зафатени податочни комуникациски ресурси прикажано во битови во секунда или повеќе кратни од (бит/с, кбит/с, Мбит/с итн).

Ова е контрасно од употребата на поимот појасна ширина во полето на обработка на сигнали.Во книги за обработка сигнали,безжични комуникации,податочно емитување од модем, дигитални комуникации,електроника итн, пропусен опсег се однесува за пропусен опсег на аналогни сигнали мерени во херци. Врската со компјутерскиот термин,по Hartley's law, лимитот на дигиталниот податочен пренос на физички комуникациска врска е пропорционална со пропусниот опсег во херци.

Мрежен пропусен опсег капацитет

уреди

Пропусниот опсег понекогаш дефинира мрежна бит рата, капацитет на канал, или максималната пропусност од логички или физички комуникациски пат во дигитален комуникациски систем. На пример,тестови за пропусен опсег го мерат максималната пропусност на компјутерска мрежа. Причината за оваа употреба според Hartley's law e максималниот пренос на податоци преку физички комуникациска врска е пропорционална со неговата пропусност во херци, кое понекогаш е наречено честотен пропусен опсег, спектрален пропусен опсег, РФ пропусен опсег,пропусен опсег на сигнал или аналоген пропусен опсег.

Потрошувачка на мрежен пропусен опсег

уреди

Пропусниот опсег во битови понекогаш може да се однесува во потрошен пропусен опсег,кореспондирајќи на остварената пропусност или добрапропусност, т.е просечната рата од успешен пренос на податоци преку комуникацискиот пат. Оваа смисла се однесува на конецпти и технологии како обликување на пропусен опсег, пропусен опсег за управување, за пригушување, алокација(доделување)на опсег(на пример протокол за алокација на пропусен опсег и динамичка алокација за пропусен опсег), итн.Бит протокот е пропорционален со просечната зафатеност на пропусниот опсег на сигналот во херци(просечниот спектрален пропусен опсег на аналогниот сигнал претставувајќи го потокот од битови)за време на проучивачкиот временски интервал.

Пропусниот опсег на каналот може да биде помешан со пропусност на податоци. Канал со х bps не мора да емитува податоци во х брзина, бидејќи протоколи, енкрипција и други фактори можат да додадат значително време. На пример, многу од интернет сообраќајот користи емитувачки контролен протокол(TCP) кој го побарува тространото ракување за секоја трансакција, кое во многу модерни модемски имплементации е ефикасно,додава значително индиректно споредено со поедноставни протоколи. Генерално ,за многу ефективни дигитални комуникации,протокол за врамување е потребен,индирекно и делотворна пропусност зависи од имплементацијата. Реалната пропусност е помалку од иста со акутелниот капацитет на каналот плус индиректната имплементација.

Асимптотски пропусен опсег

уреди

Асимптотскиот пропусен опсег(формално асимптотска пропусност) за мрежа е мерка за максимална пропусност за лаком извор, на пример кога големината на пораката(бројот на пакети во секунда од изворот) се стреми кон бесконечност. Асимптотскиот пропусен опсег обично се пресметува со праќање на голем број на многу големи пораки преку мрежата, мерејќи ја крај-крај пропусноста. Како и другите пропусни опсези, асимптотската пропусност е мерена во повеќекратни битови во секунда.

Мултимедиски пропусен опсег

уреди

Дигитален пропусен опсег може да се однесува за: мултимедиска рата на битови или просечна бит рата после мултимедиско податочно компресирање(изворно кодирање), дефинирано како вкупното количество на податоци поделено по репродукциско време.

Пропусен опсег во вдомување

уреди

Во вдомувањље на мрежни места, поимот пропусен опсег е често некоректно употребен за да го опише количеството на податоци пренесени во или од мрежно место или опслужувач во рамките на препишано време, како на консумација на пропосен опсег акумулирана во текот на еден месец мерена во гигабајти во месец. По прецизната фраза е употребена за овој поим од максимално количество на податочен пренос во секој месец или даден период е месечен пренос на податоци.

Интернет конекцки пропусен опсег

уреди

Оваа табела го покажува максималниот пропусен опсег(потребните ресурси за физичкиот слој) од заеднички интернет пристапни технологии. За повеќе детални листи погледнете:

56 kbit/s Modem / Dialup
1.5 Mbit/s ADSL Lite
1.544 Mbit/s T1/DS1
2.048 Mbit/s E1 / E-carrier
10 Mbit/s Ethernet
11 Mbit/s Wireless 802.11b
44.736 Mbit/s T3/DS3
54 Mbit/s Wireless 802.11g
100 Mbit/s Fast Ethernet
155 Mbit/s OC3
600 Mbit/s Wireless 802.11n
622 Mbit/s OC12
1 Gbit/s Gigabit Ethernet
2.5 Gbit/s OC48
9.6 Gbit/s OC192
10 Gbit/s 10 Gigabit Ethernet
100 Gbit/s 100 Gigabit Ethernet

Погледајте

уреди

Наводи

уреди