Дисковите и другите тврди складишта како USB-двигатели, DVD-дискови, битови стапки, магистрални и мрежни брзини, се изразуваат со децимални определници на К (10001), М (10002), Г (10003), ...