Помош:Најава

Филип Иваноски, роден е на 17.01,2001 година во Галичани,Прилеп,Македонија.Неговото семејство го сочинувале:татко му Златко Иваноски,мајка му Виолета Иваноска и неговите сестри Кате,Стефани и Анита.Филип бил најмалиот член во неговото семејство.Тој само на пет и пол години започнал да се школува во основното општинко училиште „Круме Волнароски“до петто одделение во неговото родно мест,а потоа продолжил во шесто одделение во истото училиште но во Село Старо Лагово, Прилепско се до деветто оддление.