Полов диморфизам се нарекува систематската разлика во формата помеѓу единки од различен пол кај ист вид животни. Примерите во природата се однесуваат на растот, бојата, изгледот на крзното итн. Се смета дека кај повеќето видови половиот диморфизам е резултат на сексуалната конкуренција - освојување на женката преку додворување со изгледот или со борба меѓу мажјаците.

Pioneer plaque
Pioneer plaque
Male pelvis
Male pelvis
Female pelvis
Female pelvis

Горе: Илустрација на маж и жена.
Долу: Споредба на карлиците на маж (лево) и жена.

Зборот диморфизам доаѓа од грчките зборови ди - два и морф - форма.

Примери за полов диморфизам: